เอกสารอ้างอิง

วิทยานิพนธ์

ฉัตรดนัย เลือดสกุล. การศึกษาค่าดัชนีการเดินเท้า: กรณีศึกษาภายในเขตเทศบาลนครราชสีมา. ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555

ณัฐพล เทียวพานิช. การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในย่านชานเมืองบริเวณสถานีอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553

ธนเทพ ชัยบุญเรืองและนายธนากร ปัญญาจันทร์. การประเมินความสะดวกของทางเท้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Walkability Assesment in Chiang Mai University). ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

พลชัย ศิริอินทร์. การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลศาลายา. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2557

พลเดช เชาวรัตน์และคณะ. ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนและนักศึกษาในเมืองมหาสารคาม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553

วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์. การจัดการที่จอดรถจักรยาน. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557

ศันสนีย์ แสงศิลา. พฤติกรรมการเดินเท้าเพื่อเข้ามาใช้งานรถไฟฟ้าของชุมชน สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน. ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์. การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชยุต รัตนพงษ์. ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับจักรยาน. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา: http://www.thaibikepath.net/index.php?option=com_content&view=article&id=109:facilities-for-bicycles-mean&catid=129:facilities-meaning-importance&Itemid=183 [7 กันยายน 2557]

ฐาปนา บุณยประวิตร. แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา: http://asiamuseum.co.th/upload/forum/masstrandev.pdf [4 กันยายน 2557]

ทวีศักดิ์ บุตรตัน. ทำไมต้องจักรยาน ?. [ออนไลน์]. 2549. แหล่งที่มา: http://culturegap.wordpress.com/y-bike/ [7 กันยายน 2557]

ประมวลมติคณะรับมนตรี. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และสีแดงอ่อน. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา: http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/rad_line.pdf [4 กันยายน 2557]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลหลัก. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา: https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_0_txt/stat/st_reg2554.pdf [4 กันยายน 2557]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลหลัก.จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา                                 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา: https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_0_txt/stat/st_reg2555.pdf [4 กันยายน 2557]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลหลัก.จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556. [ออนไลน์]. 2556. แหล่งที่มา https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_0_txt/stat/st_reg2556.pdf [4 กันยายน 2557]

วิติยา ปิดตังนาโพธิ์และคณะ. แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช้จักรยานสำหรับคนที่เดินทางด้วยจักรยานในประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา: http://www.thaicyclingclub.org/sites/default/files/aerngcchuungaicchaelaupsrrkhainkaaraichcchakryaansamhrabkhnedinthaangdwycchakryaanainpraethsaithy_khunwiydaaaelakhna.pdf  [7 กันยายน 2557]

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์. การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง. [ออนไลน์]. 2556. แหล่งที่มา: http://www.thaicyclingclub.org/sites/default/files/18_dr.suphaaphr.pdf [4 กันยายน 2557]

สญชัย ลบแย้ม. รถไฟฟ้าไทยกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน Thai Rail Transit and Transit Oriented Development. [ออนไลน์]. 2557. แหล่งที่มา: http://tatp.or.th/planning/todtrt.html [6 กันยายน 2557]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. การกำหนด FAR กรณี:ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. [ออนไลน์]. 2550. แหล่งที่มา: http://eservices.dpt.go.th/edocument/data/urban/u004/u004.pdf [6 กันยายน 2557]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี. ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี. [ออนไลน์]. 2550. แหล่งที่มา: http://www.dpt.go.th/pathumthani/main/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=63 [6 กันยายน 2557]

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. ร่างแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ปรับปรุง). [ออนไลน์]. 2552. แหล่งที่มา: http://www.otp.go.th/Bkk_mrt/progress.php [4 กันยายน 2557]

ห้องเรียนชีวิต จิตอาสา. ตำบลบางพูด. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งที่มา: http://jitasabangphut.wordpress.com/รู้จักตำบลบางพูดความเป-2/  [6 กันยายน 2557]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s