บทที่ 3

          ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบเส้นทางเท้าและทางจักรยานตามแนวคิดจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร(TOD) กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าเชียงราก จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษา ดังนี้

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ

3.1.1.1 สำรวจพื้นที่ทางกายภาพ

 • สภาพพื้นที่

– ภูมิประเทศ

– ภูมิอากาศ

 • เส้นทางเดินทาง
 • เส้นทางเดินเท้า
 • พฤติกรรมการเดินทาง

3.1.1.2 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทาง
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ

3.1.2.1 รวมรวบข้อมูลเอกสาร

 • แผนที่
 • ผังเมืองรวม
 • ประชากร
 • เศรษฐกิจ
 •  แผนพัฒนาพื้นที่/ชุมชน

3.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์

3.2.1 ภาพถ่ายดาวเทียม

3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็น

3.2.3 โปรแกรม sketch up

3.2.4 โปรแกรม Photoshop

3.2.5 โปรแกรม Auto CAD

3.3 กรอบแนวคิดของการศึกษา (Framework of methodology)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเส้นทางสัญจร

3.4.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ด้านการพัฒนาพื้นที่ และวิธีการเดินทางที่เหมาะสม

3.4.3 วิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ เส้นทางเดินเท้า และเส้นทางจักรยาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ

3.4.4 ออกแบบและประเมินความเหมาะสม โดยใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ

ระยะเวลา และแผนการดำเนินงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s