รถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนต่อขยาย รังสิต-ธรรมศาสตร์ รังสิต

รถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนต่อขยาย รังสิต-ธรรมศาสตร์ รังสิต

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยาย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ถูกกำหนดให้เป็นโครงการระยะเร่งรัดตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ซึ่งเห็นชอบกับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีกำหนดให้เส้นทางนี้แล้วเสร็จภายในปี 2555-2559

ต่อมาคณะกรรมการรถไฟฯ ได้มีมติครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เห็นชอบในหลักการเพิ่มสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยายช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงิน 3,886 ล้านบาท ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้สามารถเดินทางระหว่างชุมชนมหาวิทยาลัยกับชุมชนเมืองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงมี 3 แนวเส้นทางหลัก คือ

 • สายที่ 1 สีแดงเข้ม (ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – มหาชัย)
  • แนวเส้นทางตามแนวเหนือ-ใต้ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึง มหาชัย ระยะทาง 80.5 กิโลเมตร
 • สายที่ 2 สีแดงอ่อน (ศาลายา – หัวหมาก)
  • แนวเส้นทางตามแนวตะวันออก-ตะวันตก จากศาลายา ถึง หัวหมาก เรียกว่า รถไฟสายสีแดงอ่อน ระยะทาง 54 กิโลเมตร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • สายที่ 3 แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ดอนเมือง – พญาไท – สุวรรณภูมิ)
  • เส้นทางพิเศษเพื่อเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับใจกลางเมืองและต่อไปถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะทาง 50.3 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้บริการช่วง พญาไท-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร

แนวเส้นทางของรถไฟสายสีแดงเข้ม

แนวเส้นทางของรถไฟสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เริ่มจากสถานีรังสิตขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมระยะทางประมาณ 8.35 กิโลเมตร ประกอบด้วย  4 สถานี ดังนี้

 • สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเดินทาง : สามารถเข้าถึงสถานีได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. ฝั่งใต้ของสถานี จากถนนคลองหลวง ผ่านถนนสาย ปท. 2037 (ถนนเลียบทางรถไฟ) รวมระยะทางประมาณ 1.45 กิโลเมตร (อยู่ในระหว่างการออกแบบปรับปรุงโดยกรมทางหลวงชนบท)
  2. ฝั่งตะวันออกของสถานี จากถนนพหลโยธิน ผ่านถนนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร

 

 • สถานีเชียงราก การเดินทาง : สามารถเข้าถึงสถานีได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. ฝั่งตะวันตกของสถานี จากถนนเลียบคลองเปรมประชากร-ซอยสถานีรถไฟ เป็นทางเข้าหลักของสถานีระยะทางประมาณ 240 เมตร
  2. ฝั่งเหนือของสถานี จากถนนคลองหลวง ผ่านทางถนนสาย ปท.4101 (ถนนภายในชุมชน) รวมระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร

 

 • สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การเดินทาง : สามารถเข้าถึงสถานีได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. ฝั่งตะวันออกของสถานี จากถนนพหลโยธิน ผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
  2. ฝั่งตะวันตกของสถานี จากถนนเลียบคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 290 เมตร เสนอให้ก่อสร้างถนนแนวใหม่ระหว่างสถานีกับถนนเลียบคลองเปรมประชากร โดยเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีทางเท้าและไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทาง
 • สถานีคลองหนึ่ง การเดินทาง : สามารถเข้าถึงสถานีได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. ฝั่งตะวันออกของสถานี จากถนนพหลโยธิน-ซอยคลองหลวง 17 ผ่านหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ รวมระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร
  2. ฝั่งตะวันตกของสถานี จากถนนเลียบคลองเปรมประชากร- ซอยรุ่งแจ่มพัฒนา รวม ระยะทางประมาณ 350 เมตร โดยเสนอให้ปรับปรุงซอยรุ่งแจ่มพัฒนา ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีทางเท้าและไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทาง

ขนาดทาง

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นทางรถไฟระดับพื้น ขนาดราง 1.0 เมตร จำนวน 3 ราง สามารถรองรับได้ทั้งรถไฟดีเซล และรถไฟฟ้าระบบสายส่งเหนือราง (Overhead Wire System)

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2556  รวมระยะเวลาการดำเนินโครงการ 180 วัน

ระยะเวลาการก่อสร้าง

คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แก้ปัญหาการจราจร:  ระบบรถไฟชานเมืองที่สะดวก สบาย และสามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้ จะทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาว
 • เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเขตเมืองกับเขตชานเมือง:  รถไฟชานเมือง ส่วนต่อขยาย รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะทำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่เมืองและชานเมืองสะดวกรวดเร็ว เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
 • เติมเต็มเครือข่ายระบบขนส่งทางราง:  โครงการนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การเดินทางในระบบขนส่งมวลชนทางราง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เติมเต็มการเดินทางให้สมบูรณ์
 • ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง เมืองมหาวิทยาลัย:  พื้นที่โครงการมีสถานศึกษาอยู่หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รถไฟชานเมือง ส่วนต่อขยาย รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงเอื้อประโยชน์ในการเดินทางให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
 • ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การเดินรถระบบรถไฟชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศได้อย่างมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา http://homewithdream.com/2013/10/02/info-thammasat-redline/

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารที่เกี่ยวกับโปรเจค คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s